Làng xã Việt Nam là một thực thể xã hội, một đối tượng nghiên cứu của khoa học lịch sử, vừa phong phú vừa phức tạp, từ hàng trăm năm qua đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm và đã có nhiều thành tựu. Một trong những cuốn sách nghiên cứu về vấn đề này là Làng xã Việt Nam - một số vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của GS. Phan Đại Doãn, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản tháng 4-2010.