SGTT - Đến giờ nhiều người vẫn tranh luận để tìm cho ra làng mà Chí Phèo đã ở, cái làng mà từ quan chức, nhà giàu như Bá Kiến đến thằng cùng đinh như Chí Phèo, Năm Thọ đều có “tuyệt chiêu” chửi nhau, ăn vạ. Thế nhưng với dân đi xem bóng đá, làng Vũ Đại giờ nhiều lắm, khó gì để tìm