Việc đưa hát Then vào môi trường sư phạm như tại trường Tiểu học Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn là một cách bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghệ thuật dân tộc độc đáo.