Thu nhập bình quân đầu người tại TP.HCM liên tục tăng qua các năm, nhưng tốc độ tăng không đều giữa thành thị và nông thôn, chênh lệch bình quân giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất là 6,9 lần.