Ngoài cách nhỏ thuốc thì còn cách nào khác nữa không ạ?