Không có thẩm quyền vẫn cho nhân viên nghỉ việc nhiều lần; cấp trên chỉ đạo nhưng không chấp hành…