(TBKTSG) - Hướng về tương lai, để thực hiện phát triển bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 đã đề ra cần phải làm gì và làm như thế nào? Đây là bài toán cần các nhà hoạch định chính sách có lời giải sớm và rõ ràng để có thể triển khai ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ này.