Phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thông qua phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, có đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.