'Hạ Tử Vy cách cách' đâm đơn ra tòa kiện ba viện thẩm mỹ vì sử dụng hình ảnh của cô trái phép.