Ông Nguyễn Công Hóa nói về công nghệ ướp tươi hoa.