Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với đồng chí Bùi Sính, bạn tù Côn Đảo, người đánh trống khởi nghĩa năm 1930 của nông dân tỉnh Thái Bình. ( Ảnh: Ảnh tư liệu, chụp năm 1970 )