Liên Hợp Quốc hôm qua tuyên bố nhiệm vụ của đoàn quan sát viên tại Syria sẽ chấm dứt trong tuần tới vì quốc gia này đã chọn con đường chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn.