LARC-5 là chiếc xe đặc biệt, có thể bơi trên mặt biển với tốc độ 16km/h hoặc phi trên đường với tốc độ 50km/h.