(VOV) - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Công tác vận động quần chúng của Đảng luôn là việc làm quan trọng. Thắng lợi của trong đấu tranh giải phóng đất nước, thắng lợi trong phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, của nhân dân cũng chính là thắng lợi của công tác vận động quần chúng.