Từ kinh nghiệm đào tạo và tuyển dụng lao động ở Việt Nam - ông Rick Howarth - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam đưa ra những điều kiện cần cho một lao động đủ kỹ năng làm việc toàn cầu.