Với mục tiêu xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Sáng ngày 1.3, Ủy ban nhân dân (UBND) và ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2016.