(HNM) - Năm 2013 được UBND thành phố Hà Nội xác định là "Năm kỷ cương hành chính" nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…