(PL&XH) - Qua theo dõi, thấy chủ tọa Hồng xét hỏi công minh, nhiều người dân đã gọi chủ tọa là "Bao Công". Tuy nhiên, nhiều người nhận định, "Bao Công" cũng đang bị một "sức ép rất lớn".