Giờ đây, Trung Quốc đã chạm đến điểm chuyển hoán Lewis.