Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010", đời sống của đồng bào khu vực Tây nguyên có bước cải thiện, an ninh-quốc phòng trên địa bàn được củng cố ngày càng vững chắc, ổn định