Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách.