(VTC News)- Hiện nay các trường ĐH Việt Nam vẫn tự đánh giá theo các tiêu chí riêng của trường mình đặt ra. Để đảm bảo sự hội nhập với nền giáo dục thế giới, nước ta rất cần những tiêu chuẩn quốc tế trong đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH.