Dời trường ĐH ra ngoại thành là một chủ trương tốt nhưng không thể cứ hô hào chuyển là chuyển. Điều đang thiếu hiện nay là một quy hoạch tổng thể và một kế hoạch tổ chức thực hiện cẩn trọng - Ts Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhìn nhận.