Hiện nay, vẫn có không ít người tin vào sự linh nghiệm của bùa và tìm cách sở hữu nó. Chính vì thế, vẫn có sóng ngầm những người tìm cách học nghề phù thủy.