TTO - Hầu hết các mẫu máy tính từ các nhà cung cấp PC được cài đặt sẵn một cấu hình mặc định nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của hệ thống.