Đã có quy định, phương pháp, nhưng không dễ thực hiện. Việc xác định lợi thế địa lý của đất vào giá trị doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc.