(GDVN) - Ở Việt Nam khi đặt ra câu hỏi người ta dễ dàng đáp một cách thuộc làu: học lịch sử để nuôi dưỡng lòng yêu nước; học lịch sử để biết truyền thống dân tộc...