Trong thời đại ngày nay, chuyện "cọc đi tìm trâu" không còn là chuyện hiếm nữa.