Ra tiệm thuốc tây người đó lấy đèn soi vào bảo em bị viêm amidan. Nhưng em không sốt, không ho, không bị hành gì cả, chỉ bị như trên.