Quy định cấp trên “hành” bệnh nhân, Bảo hiểm xã hội TP.HCM biết không hợp lý vẫn phải thực hiện.