(VnMedia) - Bộ sưu tập súng bộ binh do Việt Nam sản xuất từ năm 1945 đến 1975 bao gồm các loại súng do Quân giới Việt Nam và một số xưởng quân giới của các tỉnh, ty công an sản xuất. Ngoài ra, còn có một số loại súng do cá nhân sản xuất trên cơ sở sửa chữa, cải tiến từ các mẫu súng của nước ngoài hoặc tự sáng chế phù hợp với điều kiện của Việt Nam.