Office 365 thuộc bộ sản phẩm Office mới (New Office), tiếp cận theo cách mới, tích hợp sâu với dịch vụ điện toán đám mây, thông qua các ứng dụng được cải tiến đột phá.