(baodautu.vn) Ngày 12/7/2012, liên doanh Hiway Việt Nam đã khai trương siêu thị Hiway supercenter, siêu thị đầu tiên trong chuỗi 20 siêu thị của Hiway trên toàn quốc.