(PL)- Tài nguyên thì có hạn, nếu không điều tiết bằng chính sách thuế, con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ.