(VOV) - Triển lãm tài liệu, hiện vật về quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào do Văn phòng Trung ương Đảng 2 nước phối hợp tổ chức.