(VOV) - Hội nghị sẽ đề cập các vấn đề: kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục- đào tạo, khoa học - công nghệ và xây dựng Đảng.