(VOV) - Chủ đề của Lễ hội năm nay là “Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa”.