Từ ngày 1/8, Chi cục Hải quan Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, đã áp dụng việc thực hiện khai báo hải quan điện tử, nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần chống gian lận thương mại.