-Không rõ thông tin về quyền lợi thẻ vàng thẻ xanh, khách hàng còn bức xúc vì Bảo Việt không bồi thường bảo hiểm.