Người dân Hội An thu gom rác thải, làm sạch môi trường.