“... Cám bàn với mẹ, trèo cau để mẹ Cám ở dưới chặt gốc mong có thể trở nên xinh đẹp hơn Tấm. Thế là Cám trèo lên cây cau để mẹ ở dưới chặt gãy gốc cau. Cám ngã lộn cổ xuống chết. Nhưng không thấy Cám hóa thành Vàng Anh mà chỉ thấy mộ Cám 3 năm sau cỏ vẫn không mọc được. Mẹ Cám đợi mãi không thấy con mình hóa thành Vàng Anh sống lại nên cuối cùng chết già bên nấm mộ khô.”