(Alobacsi) - Kết quả xét nghiệm huyết học có 3 thông số ngoài mức bình thường là NEU, LYM, EOS. Vậy tôi có bị làm sao không?