(TGĐA Online) - ... và anh sẽ thuộc quản lý của Bae Yong Joon.