Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT ITA cho biết, năm 2010, Công ty dự kiến trả cổ tức và cổ phiếu thưởng ở mức 50% vốn điều lệ.