(VTC News) - IDM là một phần mềm hữu dụng tăng tốc độ download, nhưng có thể việc phần mềm này tự động thiết lập "bắt" link download là điều mà bạn không hề muốn.