Hy Lạp công bố nội các mới nhằm chấm dứt bế tắc chính trị suốt 2 tháng và thực hiện đàm phán lại các điều khoản của gói cứu trợ quốc tế.