(PL)- Ngày 15-7, Huyện ủy Tây Giang ban hành quy định “Những điều cán bộ, đảng viên không được làm”.