Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tuy nhiên trong những năm đổi mới, nhất là giai đoạn 2005 – 2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công nhiều chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng phát triển bền vững.