UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông qua quy hoạch phát triển du lịch huyện Long Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đề án sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững ngành du lịch địa phương, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ - thương mại cho huyện Long Điền những năm tới.