UBND thị trấn Kỳ Anh cho xây dựng nhiều khu dân cư nhỏ. Có trường hợp UBND huyện ra quyết định thu hồi, UBND thị trấn trực tiếp bồi thường giải tỏa, có trường hợp UBND thị trấn thu hồi bằng thông báo miệng rồi tùy tiện phân lô bán.